top of page

2 5 6 5

นักวิจัยสตรีที่ได้รับทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย
เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ปีที่ 20

FWIS 2022 Alumni.JPG

จากซ้ายไปขวา

ผศ.ดร. กนกวรรณ กองพัฒน์พาณิชย์
(Asst. Prof. Dr. Kanokwan Kongpatpanich)

สำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

PHYSICAL

SCIENCE

การพัฒนาวัสดุโครงข่ายโลหะอินทรีย์

เพื่อการใช้งานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

ดร. อัญชลี จันทร์แก้ว
(Dr. Anchalee Junkaew)

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

PHYSICAL

SCIENCE

บูรณาการระเบียบวิธีศึกษาทางทฤษฎีเพื่อพัฒนา

ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์และวัสดุขั้นสูง

สำหรับโรงกลั่นชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร. พิมพ์ชนก บัวเพชร
(Assoc. Prof. Dr. Pimchanok Buapet)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

LIFE

SCIENCE

การบูรณาการคุณลักษณะทางนิเวศสรีรวิทยา

ของหญ้าทะเล เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูระบบนิเวศ

และความสามารถในการกักเก็บคาร์บอน

bottom of page