2 5 4 6

นักวิจัยสตรีที่ได้รับทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย
เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ปีที่ 1

2003_FWIS Fellows_02.jpg

จากซ้ายไปขวา

ศ.ดร. ศันศนีย์ ไชยโรจน์
(Prof. Sansanee Chaiyaroj, Ph.D.)

LIFE

SCIENCE

โครงการวิจัยเพื่อศึกษาวิทยาภูมิคุ้มกัน

เกี่ยวกับการติดเชื้อราในผู้ป่วยโรคเอดส์

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล

จ.นครปฐม 73170

มือถือ: 081-842-2929

อีเมล์: sansanee.cha@mahidol.ac.th

ดร. อุบลศรี เลิศสกุลพาณิช
(Ubolsree Leartsakulpanich, Ph.D.)

LIFE

SCIENCE

โครงการวิจัยเพื่อศึกษาการทำงานของยาต้านมาลาเรีย

โดยศึกษาที่ตัวเป้าหมายของยา เพื่อการฆ่าเชื้อโดยตรง

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 12120

โทร: 02-564-6400 #3217

มือถือ: 089-667-6403

อีเมล์: ubolsree@biotec.or.th

ศ.ดร. พิมพ์ใจ ใจเย็น
(Prof. Pimchai Chaiyen, Ph.D.)

LIFE

SCIENCE

โครงการวิจัยเพื่อศึกษากลไกการทำงานของเอนไซม์

เพื่อการจัดการสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม

คณบดี

School of Biomolecular Science and Engineering

Vidyasirimedhi Institute of Science

and Technology (VISTEC)

555 หมู่ 1 ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210 

มือถือ: 097-456-1598

อีเมล์: pimchai.chaiyen@vistec.ac.th

Asset 30.png