top of page

2 5 5 4

นักวิจัยสตรีที่ได้รับทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย
เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ปีที่ 9

2011_FWIS Fellows_01.jpg

จากซ้ายไปขวา

รศ.ดร. หทัยกานต์ มนัสปิยะ
(Assoc.Prof. Hathaikarn Manuspiya, Ph.D.)

 

ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ 

อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

PHYSICAL

SCIENCE

งานวิจัยเรื่องการพัฒนาวัสดุรูพรุน เพื่อการดักจับ

โลหะหนักหรือดักจับก๊าซในบรรจุภัณฑ์เพื่อการพัฒนา

คุณภาพน้ำและอาหาร และการสังเคราะห์ดินเหนียวนาโน

แบบรูพรุนดัดแปรด้วยโครโมฟอร์ เพื่อการเตรียม

ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ที่มีความสามารถดูดจับก๊าซเอธิลีน

และเป็นตัวตรวจวัดทางแสง

ดร. อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย
(Uracha Ruktanonchai, Ph.D.)

 

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)

PHYSICAL

SCIENCE

งานวิจัยเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บกักชนิดไขมัน

เพื่อใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร

รศ.ดร.พญ. ณฐินี จินาวัฒน์
(Assoc. Prof. Natini Jinawath, Ph.D.)
 

กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

LIFE

SCIENCE

งานวิจัยเรื่องการศึกษาความเกี่ยวข้องของปริมาณ

สารพันธุกรรมดีเอ็นเอ (DNA) บนโครโมโซมกับโรค

ทางพันธุกรรม โดยใช้ Genome-wide SNP array

ดร. แสงจันทร์ เสนาปิน
(Saengchan Senapin, Ph.D.)
 

นักวิจัยอาวุโส หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ เทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง (Centex Shrimp)

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ

LIFE

SCIENCE

งานวิจัยเรื่องการศึกษาชีววิทยาโมเลกุลของกุ้ง

ด้วยเทคนิคยีสต์ทูไฮบริด

bottom of page