2 5 5 4

นักวิจัยสตรีที่ได้รับทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย
เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ปีที่ 9

2011_FWIS Fellows_01.jpg

จากซ้ายไปขวา

รศ.ดร. หทัยกานต์ มนัสปิยะ
(Assoc.Prof. Hathaikarn Manuspiya, Ph.D.)

PHYSICAL

SCIENCE

งานวิจัยเรื่องการพัฒนาวัสดุรูพรุน เพื่อการดักจับ

โลหะหนักหรือดักจับก๊าซในบรรจุภัณฑ์เพื่อการพัฒนา

คุณภาพน้ำและอาหาร และการสังเคราะห์ดินเหนียวนาโน

แบบรูพรุนดัดแปรด้วยโครโมฟอร์ เพื่อการเตรียม

ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ ที่มีความสามารถดูดจับก๊าซเอธิลีน

และเป็นตัวตรวจวัดทางแสง

ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ 

อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร: 02-218-1846

มือถือ: 081-573-4338

อีเมล์: hathaikarn.m@chula.ac.th

ดร. อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย
(Uracha Ruktanonchai, Ph.D.)

PHYSICAL

SCIENCE

งานวิจัยเรื่องการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บกักชนิดไขมัน

เพื่อใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและการเกษตร

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร: 02-564-7100 #6552

มือถือ: 089-144-3155

อีเมล์: uracha@nanotec.or.th

รศ.ดร.พญ. ณฐินี จินาวัฒน์
(Assoc. Prof. Natini Jinawath, Ph.D.)

LIFE

SCIENCE

งานวิจัยเรื่องการศึกษาความเกี่ยวข้องของปริมาณ

สารพันธุกรรมดีเอ็นเอ (DNA) บนโครโมโซมกับโรค

ทางพันธุกรรม โดยใช้ Genome-wide SNP array

กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

270 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร: 02-201-0166

มือถือ: 085-155-4737

อีเมล์: jinatini@hotmail.com

ดร. แสงจันทร์ เสนาปิน
(Saengchan Senapin, Ph.D.)

LIFE

SCIENCE

งานวิจัยเรื่องการศึกษาชีววิทยาโมเลกุลของกุ้ง

ด้วยเทคนิคยีสต์ทูไฮบริด

นักวิจัยอาวุโส หน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ เทคโนโลยีชีวภาพกุ้ง (Centex Shrimp)

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ

ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ 10400

โทร: 02-201-5867

มือถือ: 085-144-3155

อีเมล์: saengchan@biotec.or.th

Asset 30.png