2 5 5 0

นักวิจัยสตรีที่ได้รับทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย
เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ปีที่ 5

2007_FWIS Fellows_02.jpg

จากซ้ายไปขวา

รศ.พญ. วัลยา จงเจริญประเสริฐ
(Assoc. Prof. Wallaya Jongcharoenprasert, Ph.D.)

LIFE

SCIENCE

การศึกษาหากลไกทางอณูพันธุศาสตร์ของการเกิด

โรคเบาหวาน ซึ่งเป็นการศึกษาหาปัจจัยทางพันธุกรรม

ที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ในคน

หน่วยต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิส์ม ภาควิชาอายุรศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล

ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ 10400

โทร: 02-201-1647

มือถือ: 081-682-5898

อีเมล์: wallaya.jon@mahidol.ac.th, wallayaj@gmai.com

ดร. กัลยาณ์ ศรีธัญญลักษณา แดงติ๊บ
(Kallaya Srithayalaksana Dangtip, Ph.D.)

LIFE

SCIENCE

งานวิจัยกลไกการก่อโรคของไวรัสดวงขาวในกุ้ง

เพื่อลดอัตราการตายของกุ้ง

หัวหน้าทีมวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ (ฺBIOTEC)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ฺสวทช.)

73/1 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร: 02-201-5870

มือถือ: 085-320-2255

อีเมล์: kallaya@biotec.ac.th

ศ.ดร. ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์
(Prof. Pramuan Tangboriboonrat, Ph.D.)

PHYSICAL

SCIENCE

ผลการศึกษาน้ำยางธรรมชาติที่ได้มาจากต้นยางพารา

ที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์ ทำให้คุณสมบัติความคงทน

ของยางธรรมชาติดีขึ้น

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

272 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร: 02-201-5135

มือถือ: 081-811-3385

อีเมล์: pramuan.tan@mahidol.ac.th

ศ.ดร. เมตตา เจริญพาณิช
(Prof. Metta Chareonpanich, Ph.D.)

PHYSICAL

SCIENCE

การสังเคราะห์ซิลิกาเมโซพอร์จากเถ้าแกลบ

ในการเร่งปฏิกิริยาการผลิตน้ำมันดีเซล

เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานและลดมลพิษ

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

โทร: 02-589-6807

มือถือ: 081-901-0386

อีเมล์: fengmtc@ku.ac.th

Asset 30.png