2 5 6 3

นักวิจัยสตรีที่ได้รับทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย
เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ปีที่ 18

2020_FWIS Fellows_01.jpeg

จากซ้ายไปขวา

ดร. บุญญาวัณย์ อยู่สุข
(Boonyawan Yoosuk, Ph.D.)

PHYSICAL

SCIENCE

เชื้อเพลิงสะอาดและสารหล่อลื่นชีวภาพ

ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเพื่อการพัฒนา

ปาล์มน้ำมันไทยอย่างยั่งยืน

หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีเชื้อเพลิงสะอาดและเคมีขั้นสูง

ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC)

114 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร: 02-564-6400 #4760 มือถือ: 086-886-7607

อีเมล์: boonyawan.yoo@entec.or.th,

yoosuk.b@gmail.com

ผศ.ดร. จุฑามาศ รัตนวราภรณ์
(Asst. Prof. Juthamas Ratanavaraporn, Ph.D.)

LIFE

SCIENCE

เทคโนโลยีชีววัสดุ สำหรับการประยุกต์ใช้ใน

งานวิศวกรรมเนื้อเยื่อ และระบบนำส่งยา

หลักสูตรวิศวกรรมชีวเวช คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร: 02-218-6793

มือถือ: 089-495-5941

อีเมล์: juthamas.r@chula.ac.th

ดร. สุวัสสา บำรุงทรัพย์
(Suwussa Bumrungsap, Ph.D.)

LIFE

SCIENCE

การพัฒนาอนุภาคนาโน

สำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์

นักวิจัยสังกัดศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)

114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร: 02-117-6664

มือถือ: 089-856-6645

อีเมล์: suwussa@nanotec.or.th

Asset 30.png