top of page

2 5 6 3

นักวิจัยสตรีที่ได้รับทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย
เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ปีที่ 18

2020_FWIS Fellows_01.jpeg

จากซ้ายไปขวา

ดร. บุญญาวัณย์ อยู่สุข
(Boonyawan Yoosuk, Ph.D.)

 

หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีเชื้อเพลิงสะอาดและเคมีขั้นสูง

ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC)

PHYSICAL

SCIENCE

เชื้อเพลิงสะอาดและสารหล่อลื่นชีวภาพ

ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเพื่อการพัฒนา

ปาล์มน้ำมันไทยอย่างยั่งยืน

ผศ.ดร. จุฑามาศ รัตนวราภรณ์
(Asst. Prof. Juthamas Ratanavaraporn, Ph.D.)

 

หลักสูตรวิศวกรรมชีวเวช คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

LIFE

SCIENCE

เทคโนโลยีชีววัสดุ สำหรับการประยุกต์ใช้ใน

งานวิศวกรรมเนื้อเยื่อ และระบบนำส่งยา

ดร. สุวัสสา บำรุงทรัพย์
(Suwussa Bumrungsap, Ph.D.)

 

นักวิจัยสังกัดศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)

LIFE

SCIENCE

การพัฒนาอนุภาคนาโน

สำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์

bottom of page