2 5 6 0

นักวิจัยสตรีที่ได้รับทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย
เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ปีที่ 15

2017_FWIS Fellows_02.jpeg

รศ.ดร. มาริสา พลพวก
(Assoc. Prof. Marisa Ponpuak, Ph.D.)

LIFE

SCIENCE

1. การศึกษากระบวนการออโตฟาจี ซึ่งเป็นกลไก

ทางภูมิคุ้มกันระดับเซลล์ ตลอดจนค้นหาโมเลกุล

กระตุ้นออโตฟาจี เพื่อใช้ฆ่าเชื้อมาลาเรียในเซลล์ตับ

2. การศึกษาการต้านทานออโตฟาจี ของเชื้อวัณโรค

สายพันธุ์ไบจิงที่ระบาดมากในประเทศไทย โดยการค้น

ปัจจัยที่มีส่วนร่วมและกลไกในระดับโมเลกุลเพื่อการ

ค้นพบเป้าหมายของยาตัวใหม่ที่สามารถใช้ในการต้านเชื้อ

3. การศึกษาสารที่สกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของไทย

เพื่อใช้ในการกระตุ้นเซลล์โฮสต์ให้ฆ่าเชื้อ

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลับมหิดล

ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ 10400

โทร: 02-201-5522 มือถือ: 084-383-3759

อีเมล์: marisa.pon@mahidol.ac.th, falcilysin03@gmail.com

ดร. ผุศนา หิรัญสิทธิ์
(Pussana Hirunsit, Ph.D.)

PHYSICAL

SCIENCE

งานวิจัยหลักที่ทำเน้นการประยุกต์ใช้การคำนวณ

ด้วยระเบียบวิธี Solid State DFT สำหรับนักออกแบบ

และพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาระดับนาโนและวัสดุโครงสร้าง

นาโนให้มีคุณสมบัติตามต้องการ เพื่อใช้ในการพัฒนา

ด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมและนำไปสู่

ความยั่งยืนโดยมุ่งเน้นที่ตัวเร่งปฏิกิริยาระดับนาโน

ประเภทโลหะ โลหะผสม โลหะออกไซด์

และวัสดุฐานคาร์บอนโครงสร้างนาโน

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร: 02-564-7100 #6674 มือถือ: 081-372-9555

อีเมล์: pussana@nanotec.or.th

ศ.ดร. นพิดา หิญชีระนันท์
(Prof. Napida Hinchiranan, Ph.D.)

PHYSICAL

SCIENCE

1. การปรับปรุงโครงสร้างของยางธรรมชาติ

ผ่านกราฟท์โคพอลิเมอไรเซชั่น

2. การพัฒนาคุณภาพของน้ำมันทางเลือกจากขยะยาง

และชีวมวลด้วยกระบวนการไฮโดรทรีตติง

ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330

โทร: 02-218-7516

มือถือ: 089-927-4242

อีเมล์: napida@chula.ac.th

จากซ้ายไปขวา

Asset 30.png