2 5 5 5

นักวิจัยสตรีที่ได้รับทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย
เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ปีที่ 10

2012_FWIS Fellows_01.JPEG

จากซ้ายไปขวา

ดร. ศันสนีย์ น้อยสคราญ
(Sansanee Noisakran, Ph.D.)

LIFE

SCIENCE

ศึกษากลไกการติดเชื้อไวรัสเด็งกี่และการตอบสนอง

ของเซลล์ที่เกิดการติดเชื้อเพื่อเข้าใจถึงพยาธิกำเนิด

ของโรคไข้เลือดออกจากเชื้อไวรัสเด็งกี่

หน่วยปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (BIOTEC)

ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 12 โรงพยาบาลศิริราช

ถ.วังหลัง บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร: 02-419-6666

มือถือ: 083-241-4279

อีเมล์: sansanee@biotec.or.th, snoisakran@yahoo.com

รศ.ดร. ปุณณมา ศิริพันธ์โนน
(Assoc. Prof. Punnama Siriphannon, Ph.D.)

PHYSICAL

SCIENCE

เทคโนโลยีระดับนาโน สำหรับการพัฒนา

การตกแต่งสำเร็จสิ่งทอที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คณะวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ถ.ฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทร: 02-329-8400

มือถือ: 081-551-3233

อีเมล์: punnama.si@kmitl.ac.th

รศ.ดร. อทิตยา ศิริภิญญานนท์
(Assoc. Prof. Atitaya Siripinyanond, Ph.D.)

PHYSICAL

SCIENCE

การศึกษาการกระจายขนาดของอนุภาคนาโน

เชิงวิศวกรรมในตัวอย่างอาหาร

ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคและสิ่งแวดล้อม

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

272 ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร: 02-201-5195

มือถือ: 086-081-8396

อีเมล์: atitaya.sir@mahidol.ac.th

Asset 30.png