top of page

2 5 5 7

นักวิจัยสตรีที่ได้รับทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย
เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ปีที่ 12

2014_FWIS Fellows_02.JPG

จากซ้ายไปขวา

รศ.ดร. ขวัญชนก พสุวัต
(Assoc. Prof. Kwanchanok Pasuwat, Ph.D.)

 

ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์เคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลับเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

LIFE

SCIENCE

งานวิจัยการสร้างเซลล์กระดูกอ่อน

เพื่อใช้ในการรักษาโรคข้อเสื่อม

ดร. พิมพา ลิ้มทองกุล
(Pimpa Limthongkul, Ph.D.)

 

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุศาสตร์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)

PHYSICAL

SCIENCE

การวิจัยพัฒนาและออกแบบวัสดุที่มีโครงสร้าง

และองค์ประกอบของวัสดุที่มีการนำไฟฟ้าแบบผสม

(นำทั้งอิเลคตรอน และไอออน) สำหรับแบตเตอรี่

และเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง

ศ.ดร. พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ
(Prof. Patchanita Thamyongkit, Ph.D.)
 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

PHYSICAL

SCIENCE

การพัฒนาวัสดุไวแสงสำหรับประยุกต์ใช้ทาง

อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์สุริยะ

และตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงเคมีไฟฟ้าที่ไวต่อการกระตุ้น

ด้วยแสงสำหรับปฏิกิริยารีดักชั่นของคาร์บอนไดออกไซด์

รศ.ดร. อรฤทัย ภิญญาคง
(Assoc. Prof. Onruthai Pinyakong, Ph.D.)
 

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

LIFE

SCIENCE

การวิเคราะห์กับงานวิจัย การศึกษาจีโนมของแบคทีเรีย

ย่อยสลายน้ำมันปิโตรเลียม ที่คัดแยกมาใหม่เพื่อพัฒนา

นวัตกรรมฐานแบคทีเรียสำหรับบำบัดสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รศ.ดร. วันเพ็ญ เตชะบุญเกียรติ
(Assoc. Prof. Wanpen Tachaboonyakiat, Ph.D.)
 

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

PHYSICAL

SCIENCE

การออกแบบพอลิเมอร์ ออกแบบจำเพาะระดับโมเลกุล

สำหรับผลตรวจวินิจฉัย

bottom of page