2 5 5 7

นักวิจัยสตรีที่ได้รับทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย
เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ปีที่ 12

2014_FWIS Fellows_02.JPG

จากซ้ายไปขวา

รศ.ดร. ขวัญชนก พสุวัต
(Assoc. Prof. Kwanchanok Pasuwat, Ph.D.)

LIFE

SCIENCE

งานวิจัยการสร้างเซลล์กระดูกอ่อน

เพื่อใช้ในการรักษาโรคข้อเสื่อม

ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์เคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลับเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ

กรุงเทพฯ 10140

โทร: 02-470-9222

มือถือ: 081-444-9332

อีเมล์: kwanchanok.vir@kmutt.ac.th

ดร. พิมพา ลิ้มทองกุล
(Pimpa Limthongkul, Ph.D.)

PHYSICAL

SCIENCE

การวิจัยพัฒนาและออกแบบวัสดุที่มีโครงสร้าง

และองค์ประกอบของวัสดุที่มีการนำไฟฟ้าแบบผสม

(นำทั้งอิเลคตรอน และไอออน) สำหรับแบตเตอรี่

และเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุศาสตร์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)

114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร: 02-564-6500 #4241

มือถือ: 089-771-1177

อีเมล์: pimpa.lim@mtec.or.th

ศ.ดร. พัชณิตา ธรรมยงค์กิจ
(Prof. Patchanita Thamyongkit, Ph.D.)

PHYSICAL

SCIENCE

การพัฒนาวัสดุไวแสงสำหรับประยุกต์ใช้ทาง

อิเล็กทรอนิกส์เชิงแสงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์สุริยะ

และตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงเคมีไฟฟ้าที่ไวต่อการกระตุ้น

ด้วยแสงสำหรับปฏิกิริยารีดักชั่นของคาร์บอนไดออกไซด์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร: 02-359-1464

มือถือ: 099-465-1659

อีเมล์: patchanita.v@chula.ac.th

รศ.ดร. อรฤทัย ภิญญาคง
(Assoc. Prof. Onruthai Pinyakong, Ph.D.)

LIFE

SCIENCE

การวิเคราะห์กับงานวิจัย การศึกษาจีโนมของแบคทีเรีย

ย่อยสลายน้ำมันปิโตรเลียม ที่คัดแยกมาใหม่เพื่อพัฒนา

นวัตกรรมฐานแบคทีเรียสำหรับบำบัดสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร: 02-218-7164

มือถือ: 080-215-8905

อีเมล์: onruthai.p@chula.ac.th, onruthai@gmail.com

รศ.ดร. วันเพ็ญ เตชะบุญเกียรติ
(Assoc. Prof. Wanpen Tachaboonyakiat, Ph.D.)

PHYSICAL

SCIENCE

การออกแบบพอลิเมอร์ ออกแบบจำเพาะระดับโมเลกุล

สำหรับผลตรวจวินิจฉัย

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร: 02-218-5065

มือถือ: 086-515-8207

อีเมล์: wanpen.ta@chula.ac.th, wtachaboonyakiat@yahoo.com

Asset 30.png