2 5 5 6

นักวิจัยสตรีที่ได้รับทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย
เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ปีที่ 11

2013_FWIS Fellows_01.jpg

จากซ้ายไปขวา

รศ.ทพญ.ดร. ศรัญญา ตันเจริญ
(Assoc. Prof. Salunya Tancharoen, Ph.D.)

LIFE

SCIENCE

การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะกับเปปไทด์

ขนาดเล็กสำหรับรักษาโรคปริทนต์อักเสบชนิดรุกลาม

ภาควิชาเภสัชวิทยา

คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ 10400

โทร: 02-200-7833 #11

มือถือ: 061-849-2224

อีเมล์: salunya.tan@mahidol.edu, salunya@gmail.com

ดร. ศรชล โยริยะ
(Sorachol Yoriya, Ph.D.)

PHYSICAL

SCIENCE

การขึ้นรูปท่อนาโนไทเทเนียม

โดยกระบวนการ Electrochemical Anodization

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร: 02-564-6500 #71458

มือถือ: 081-935-8699

อีเมล์: sorachy@mtec.or.th

ดร. จิตติมา พิริยะพงศา
(Jittima Piriyapongsa, Ph.D.)

PHYSICAL

SCIENCE

การใช้เทคโนโลยีชีวสารสนเทศในการศึกษาบทบาท

และกลไกใหม่ของไมโครอาร์เอ็นเอ ในการจับกับ

ตำแหน่งเป้าหมายบนยีนโปรโมเตอร์

ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ

ทีมวิจัยธนาคารข้อมูลชีวภาพ 

สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร: 02-564-6700 #71458

มือถือ: 097-154-1428

อีเมล์: Jittima.pir@nstda.or.th

ดร. ธริดาพร บัวเจริญ
(Taridaporn Buacharoen, Ph.D.)

PHYSICAL

SCIENCE

การค้นหาและทดสอบประสิทธิภาพ

ของสารออกฤทธิ์ต้านเชื้อโรคแอนแทรกโนสในพริก

จากจุลินทรีย์ในระดับห้องปฏิบัติการ

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 12120

โทร: 02-564-7000 #3583

มือถือ: 084-645-1478

อีเมล์: taridaporn@biotec.or.th

Asset 30.png