2 5 5 2

นักวิจัยสตรีที่ได้รับทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย
เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ปีที่ 7

2009_FWIS Fellows_02.jpg

จากซ้ายไปขวา

ศ.ดร. อาทิวรรณ โชติพฤกษ์
(Prof. Artiwan Shotipruk, Ph.D.)

LIFE

SCIENCE

งานวิจัยเรื่องการสกัดสารสำคัญทางชีวภาพ

จากพืชสมุนไพรไทยโดยใช้เทคโนโลยีของไหลกึ่งวิกฤต

และของไหลวิกฤตยวดยิ่ง

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร: 02-218-6868

มือถือ: 082-491-7191

อีเมล์: artiwan.sh@chula.ac.th

รศ.ดร. อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์
(Assoc. Prof. Anongnat Somwangthanaroj, Ph.D.)

PHYSICAL

SCIENCE

งานวิจัยเรื่องการพัฒนาฟิล์มพอลีแลคไทด์ / ดินเหนียว

นาโนคอมโพสิตเพื่อประยุกต์ใช้ในงานด้านบรรจุภัณฑ์

อย่างอ่อน

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร: 02-218-7916

มือถือ: 081-818-4542

อีเมล์: anongnat.s@chula.ac.th

ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ
(Nitsara Karoonuthaisiri, Ph.D.)

LIFE

SCIENCE

งานวิจัยเรื่องการนำเทคโนโลยีไมโครอะเรย์มาประยุกต์ใช้

ในงานวิจัยและพัฒนาทางชีวภาพในประเทศไทย

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและการค้นคว้า

หาสารชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ

(BIOTEC)

113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 

ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 12120

โทร: 02-564-6711 #3250

มือถือ: 081-564-2322

อีเมล์: nitsara.kar@biotec.or.th, nitsara@gmail.com

รศ.ดร. จูงใจ ปั้นประณต
(Assoc. Prof. Joongjai Pampranot, Ph.D.)

PHYSICAL

SCIENCE

งานวิจัยเรื่องการสังเคราะห์อนุภาคขนาดนาโนเมตร

สำหรับการประยุกต์ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

เพื่อทดแทนการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

ภาควิชาเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร: 02-218-6869

มือถือ: 086-661-3990

อีเมล์: joongjai.p@chula.ac.th

Asset 30.png