2 5 4 9

นักวิจัยสตรีที่ได้รับทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย
เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ปีที่ 4

2006_FWIS Fellows_01.jpg

จากซ้ายไปขวา

ดร. ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร
(Lily Eurwilaichitr, Ph.D.)

LIFE

SCIENCE

งานวิจัยค้นคว้าหาเอนไซม์ใหม่ๆจากแหล่งธรรมชาติ

เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย
โดยมุ่งส่งเสริมการผลิตเอนไซม์ในประเทศ

และลดการนำเข้าจากต่างชาติ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ดูแลเรื่องการต่างประเทศ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 10120

โทร: 02-564-7000 #6926

มือถือ: 086-788-7327

อีเมล์: lily@nstda.or.th

รศ.ดร. วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์
(Assoc. Prof. Vimolvan Pimpan, Ph.D.)

PHYSICAL

SCIENCE

การวิจัยการสังเคราะห์กราฟโคพอลิเมอร์

ของแป้งข้าวเหนียวและเมทิลเมทาคริเลต 

สำหรับนำไปใช้ในการผลิตพลาสติก

ที่มีความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพได้

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร: 02-218-5548

มือถือ: 081-915-8768

อีเมล์: vimolvan@gmail.com

ศ.ดร. สุภา หารหนองบัว
(Prof. Supa Hannongbua, Ph.D.)

LIFE

SCIENCE

งานวิจัยการออกแบบโครงสร้างสารที่มีฤทธิ์ต้านทาน

เอนไซม์การถ่ายแบบ HIV 1 เพื่อนำโครงสร้างดังกล่าว

มาผลิตยายับยั้งการกลายพันธุ์ของเชื้อ HIV

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

โทร: 02-562-5555 #647541

มือถือ: 081-488-1507

อีเมล์: fscisph@ku.ac.th

ดร. วนิดา จันทร์วิกูล
(Wanida Janvikul, Ph.D.)

PHYSICAL

SCIENCE

งานวิจัยเพื่อพัฒนาวัสดุปิดรักษาแผลและวัสดุห้ามเลือด

จากการสกัดสารไคโตซานซึ่งเป็นสารที่ได้จากเปลือกกุ้ง

และแกนหมึก

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

114 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 12120

โทร: 02-564-6500 #4417, 4478

มือถือ: 083-612-7799

อีเมล์: wanidaj@mtec.or.th

Asset 30.png