top of page

2 5 4 9

นักวิจัยสตรีที่ได้รับทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย
เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ปีที่ 4

2006_FWIS Fellows_01.jpg

จากซ้ายไปขวา

ดร. วนิดา จันทร์วิกูล

(Wanida Janvikul, Ph.D.)

 

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

LIFE

SCIENCE

งานวิจัยเพื่อพัฒนาวัสดุปิดรักษาแผลและวัสดุห้ามเลือด

จากการสกัดสารไคโตซานซึ่งเป็นสารที่ได้จากเปลือกกุ้ง

และแกนหมึก

รศ.ดร. วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์
(Assoc. Prof. Vimolvan Pimpan, Ph.D.)

 

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

PHYSICAL

SCIENCE

การวิจัยการสังเคราะห์กราฟโคพอลิเมอร์

ของแป้งข้าวเหนียวและเมทิลเมทาคริเลต 

สำหรับนำไปใช้ในการผลิตพลาสติก

ที่มีความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพได้

ศ.ดร. สุภา หารหนองบัว
(Prof. Supa Hannongbua, Ph.D.)
 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

LIFE

SCIENCE

งานวิจัยการออกแบบโครงสร้างสารที่มีฤทธิ์ต้านทาน

เอนไซม์การถ่ายแบบ HIV 1 เพื่อนำโครงสร้างดังกล่าว

มาผลิตยายับยั้งการกลายพันธุ์ของเชื้อ HIV

ดร. ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร
(Lily Eurwilaichitr, Ph.D.)

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ดูแลเรื่องการต่างประเทศ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)

PHYSICAL

SCIENCE

งานวิจัยค้นคว้าหาเอนไซม์ใหม่ๆจากแหล่งธรรมชาติ

เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย
โดยมุ่งส่งเสริมการผลิตเอนไซม์ในประเทศ

และลดการนำเข้าจากต่างชาติ

bottom of page