2 5 5 3

นักวิจัยสตรีที่ได้รับทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย
เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ปีที่ 8

2010_FWIS Fellows_02.jpg

จากซ้ายไปขวา

ศ.ดร. มัลลิกา อิ่มวงศ์
(Prof. Mullika Imwong, Ph.D.)

LIFE

SCIENCE

งานวิจัยเรื่องระบาดวิทยาโมเลกุลของการดื้อยา

ในเชื้อมาลาเรียโดยเฉพาะเชื้อพลาสโมเดียม ไวแวกซ์

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

มหาวิทยาลัยมหิดล

ถ.พระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร: 02-354-9100 #3078

มือถือ: 081-648-5573

อีเมล์: noi@tropmedres.ac

รศ.ดร. ดวงดาว อาจองค์
(Assoc. Prof. Duangdao Aht-Ong, Ph.D.)

PHYSICAL

SCIENCE

งานวิจัยเรื่องการผลิตพลาสติกย่อยสลายได้

ทางชีวภาพจากเซลลูโลสที่ได้จากวัตถุดิบเหลือใช้

ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ด้วยปฏิกิริยาเคมีเชิงกล

ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

มือถือ: 081-616-3433

อีเมล์: duangdao.a@chula.ac.th

รศ.ดร. พรพรรณ พึ่งโพธิ์
(Assoc. Prof. Pornpan Pungpo, Ph.D.)

LIFE

SCIENCE

งานวิจัยออกแบบโครงสร้างโมเลกุลยารักษาโรควัณโรค

ภาควิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85 ถ.สกลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วาริณชำราบ

จ.อุบลราชธานี 34190

มือถือ: 085-072-7711

อีเมล์: pornpan_ubu@yahoo.com

ดร. วันทนา คล้ายสุบรรณ์
(Wantana Klysuban, Ph.D.)

PHYSICAL

SCIENCE

งานวิจัยเรื่องการพัฒนาและการประยุกต์เทคนิค

การดูดกลืนรังสีเอ็กซ์ซินโคตรอน เพื่องานวิจัย

โครงสร้างระดับอะตอมของประเทศไทย

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง

จ.นครราชสีมา 30000

โทร: 044-217-040 #1490

มือถือ: 087-239-0026

อีเมล์: wantana@slri.or.th

Asset 30.png