2 5 4 7

นักวิจัยสตรีที่ได้รับทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย
เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ปีที่ 2

2004_FWIS Fellows_02.jpg

จากซ้ายไปขวา

รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี
(Assoc. Prof. Mullica Jaroensutasinee, Ph.D.)

LIFE

SCIENCE

งานวิจัยเพื่อศึกษาชีววิทยาขั้นพื้นฐานของปลากัด

และปลาสกุล Betta ซึ่งส่งผลต่อการปรับปรุงสายพันธุ์

คณะบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

โทร: 075-672-977

มือถือ: 081-922-0597

อีเมล์: mullica.jn@gmail.com

ศ.ดร. อัญชลี ทัศนาขจร
(Prof. Anchalee Tassanakajon, Ph.D.)

LIFE

SCIENCE

งานวิจัยเพื่อศึกษาคุณสมบัติและการตอบสนอง

ต่อการติดเชื้อของสารต้านจุลชีพ (Antimicrobial

Effectors) ในกุ้งกุลา

หน่วยวิจัยอณูชีวภาพและยีโนมกุ้ง

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร: 02-218-5439

มือถือ: 081-679-7744

อีเมล์: anchalee.k@chula.ac.th

รศ.ดร. พรรณนิกา เนียมทรัพย์
(Assoc. Prof. Pannika Niumsup, Ph.D.)

LIFE

SCIENCE

งานวิจัยเพื่อศึกษาว่าเอนไซม์ β-lactamase

มีบทบาทต่อการดื้อยาที่ใช้รักษาการติดเชื้อ

B.pseudomallei หรือไม่

ภาควิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

99 ถ.พิษณุโลก-นครสวรรค์ ต.ท่าโพธิ์

อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

โทร: 055-964-612

มือถือ: 089-856-5063

อีเมล์: pannikan@nu.ac.th, npunnika@hotmai.com

ศ.ดร. รศนา วงศ์รัตนชีวิน
(Prof. Rasana Wongratanacheewin, Ph.D.)

LIFE

SCIENCE

งานวิจัยเพื่อศึกษาความหลากหลายของ

Burkholderia Pseudomallei ที่พบมาก

ในดินจังหวัดขอนแก่น โดยวิธีทางชีววิทยาโมเลกุล

ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น

จ.ขอนแก่น 40002

โทร: 043-363-265

มือถือ: 089-862-2606

อีเมล์: rasana@kku.ac.th, rasanaw@gmail.com

Asset 30.png