2 5 5 8

นักวิจัยสตรีที่ได้รับทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย
เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ปีที่ 13

2015_FWIS Fellows_02.jpg

จากซ้ายไปขวา

รศ.ดร. ดรุณี สู้รักรัมย์
(Assoc. Prof. Darunee Soorukram, Ph.D.)

PHYSICAL

SCIENCE

การสังเคราะห์สารประเภทเซโคลิก

แบบที่สกัดได้จากสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ถ.พระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพฯ 10400

โทร: 02-201-5158

มือถือ: 089-816-1608

อีเมล์: darunee.soo@mahidol.ac.th

รศ.ดร. ศิริลักษณ์ พุ่มประดับ
(Assoc. Prof. Sirilux Poompradub, Ph.D.)

PHYSICAL

SCIENCE

กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงสมบัติของผลิตภัณฑ์

ยางธรรมชาติ ให้สามารถตอบสนองต่อการใช้งาน

ในภาคอุตสาหกรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ภาควิชาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร: 02-218-7518 

มือถือ: 086-090-2074

อีเมล์: sirilux.p@chula.ac.th

รศ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม
(Assoc. Prof. Watcharin Loilome, Ph.D.)

LIFE

SCIENCE

แบบแผนเปบทีโดมิกส์ในซีรั่มและปัสสาวะของผู้ที่มีภาวะ

Advance periductal fibrosis ในแหล่งระบาดของ

โรคพยาธิใบไม้ตับเพื่อใช้เป็นตัวตรวจชีวภาพ

ในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งในท่อน้ำดี

ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทร: 043-348-326

มือถือ: 081-954-1184

อีเมล์: watclo@kku.ac.th

ศ.ดร. เบญจมาศ เชียรศิลป์
(Prof. Benjamas Cheirsilp, Ph.D.)

LIFE

SCIENCE

การคัดแยกและคัดเลือกเชื้อราไขมันสูง เพื่อประยุกต์

ใช้ในการเปลี่ยนวัสดุเศษเหลือลิกโนเซลลูโลส

โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มให้เป็นน้ำมันสำหรับผลิต

ไบโอดีเซล

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา 90112

โทร: 074-286-374

มือถือ: 089-890-4205

อีเมล์: benjamas.che@psu.ac.th

ดร. ศิวพร มีจู สมิธ
(Siwaporn Meejoo Smith, Ph.D.)

PHYSICAL

SCIENCE

การพัฒนาวิธีควบคุมโครงสร้างเฉพาะของวัสดุ

เพื่อประยุกต์ในด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อการป้องกัน บำบัด

และกำจัดมลพิษทางน้ำและทางอากาศ โดยมุ่งเน้นวิธี

ที่ประหยัดพลังงาน ลดจำนวนหรือปริมาณสารเคมีตั้งต้น

และการใช้เทคโนโลยีสะอาด เพื่อวัตถุประสงค์ในการ

ป้องกันหรือลดปัญหาด้านการจัดการของเสีย ทั้งนี้ใช้ได้

ทั้งสารตั้งต้น และตัวทำละลายที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ลดขั้นตอนการสังเคราะห์ เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมด้าน

การสังเคราะห์วัสดุที่มีคุณสมบัติเฉพาะเหมาะกับการ

ประยุกต์ใช้ด้านสิ่งแวดล้อม

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ถ.พระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

มือถือ: 084-718-7550 อีเมล์: siwaporn.smi@mahidol.ac.th

ผศ.ดร. ภัทรพร คิม
(Asst. Prof. Pattaraporn Kim, Ph.D.)

PHYSICAL

SCIENCE

ระบบผลิตไฮโดรเจนและก๊าซธรรมชาติสังเคราะห์จาก

ไอน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยวิธีอิเล็คไตรไลซิสและ

แยกไฮโดรเจนบริสุทธิ์ด้วยเซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง

ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร: 02-218-6870

มือถือ: 083-780-5462

อีเมล์: pattaraporn.k@chula.ac.th

Asset 30.png