2 5 5 1

นักวิจัยสตรีที่ได้รับทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย
เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ปีที่ 6

2008_FWIS Fellows_02.jpg

จากซ้ายไปขวา

ดร. กอบกุล เหล่าเท้ง
(Kobkul Laoteng, Ph.D.)

LIFE

SCIENCE

การศึกษาการควบคุมการสังเคราะห์กรดแกมม่าลิโนเลนิค

กรดไขมันจำเป็นในกลุ่มโอเมก้า 6 ในรา "มิวคอร์ รูซิไอ"

เพื่อลดการนำเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการสังเคราะห์จาก

ต่างประเทศ

นักวิจัยอาวุโส

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร: 02-564-6700 #3760

มือถือ: 086-409-9245

อีเมล์: kobkul@biotec.or.th

ดร. อัญชลี มโนนุกุล
(Anchalee Manonukul, Ph.D.)

PHYSICAL

SCIENCE

การศึกษาและพัฒนากระบวนการขึ้นรูปโลหะผง

และผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม

การผลิตชิ้นส่วนโลหะ แบบครบวงจรแห่งแรก

และแห่งเดียวในประเทศไทย

ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 12120

โทร: 02-564-6500 #4570

มือถือ: 089-137-4040

อีเมล์: anchalm@mtec.or.th

รศ.ดร. สุชนา ชวนิชย์
(Assoc. Prof. Suchana Chawanich, Ph.D.)

LIFE

SCIENCE

การศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแนวปะการัง

และพื้นท้องทะเลบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา

และจังหวัดใกล้เคียง จากเหตุการณ์สึนามิ เพื่อนำมาสู่

การดูแลรักษาฟื้นฟูปะการังที่ถูกทำลายพร้อมทั้งปกป้อง

แนวปะการังจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

รองผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร: 02-218-5394

มือถือ: 081-811-2700

อีเมล์: suchana.c@chula.ac.th

รศ.ดร. วรวีร์ โฮเว่น
(Assoc. Prof. Voravee Hoven, Ph.D.)

PHYSICAL

SCIENCE

การวิจัยเรื่องพอลิอะคริลิกแอซิดบรัช: เมทริกซ์สามมิติ

ชนิดใหม่ สำหรับนิวคลีอิกแอซิดไบโอเซนเซอร์ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือสำหรับตรวจ

ลำดับเบสของสารพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอ ในการตรวจ

วินิจฉัยและการรักษาโรคทางพันธุกรรม นอกจากนี้ยัง

ทำให้การตรวจสองสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตสะดวกยิ่งขึ้น

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

มือถือ: 086-821-9260

อีเมล์: Vipavee.P@chula.ac.th

Asset 30.png