top of page

2 5 5 1

นักวิจัยสตรีที่ได้รับทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย
เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ปีที่ 6

2008_FWIS Fellows_02.jpg

จากซ้ายไปขวา

ดร. กอบกุล เหล่าเท้ง
(Kobkul Laoteng, Ph.D.)

 

นักวิจัยอาวุโส

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

LIFE

SCIENCE

การศึกษาการควบคุมการสังเคราะห์กรดแกมม่าลิโนเลนิค

กรดไขมันจำเป็นในกลุ่มโอเมก้า 6 ในรา "มิวคอร์ รูซิไอ"

เพื่อลดการนำเข้าวัตถุดิบที่ใช้ในการสังเคราะห์จาก

ต่างประเทศ

ดร. อัญชลี มโนนุกุล
(Anchalee Manonukul, Ph.D.)

 

ศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

PHYSICAL

SCIENCE

การศึกษาและพัฒนากระบวนการขึ้นรูปโลหะผง

และผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรม

การผลิตชิ้นส่วนโลหะ แบบครบวงจรแห่งแรก

และแห่งเดียวในประเทศไทย

รศ.ดร. สุชนา ชวนิชย์
(Assoc. Prof. Suchana Chawanich, Ph.D.)
 

รองผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

LIFE

SCIENCE

การศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแนวปะการัง

และพื้นท้องทะเลบริเวณหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา

และจังหวัดใกล้เคียง จากเหตุการณ์สึนามิ เพื่อนำมาสู่

การดูแลรักษาฟื้นฟูปะการังที่ถูกทำลายพร้อมทั้งปกป้อง

แนวปะการังจากภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

รศ.ดร. วรวีร์ โฮเว่น
(Assoc. Prof. Voravee Hoven, Ph.D.)

 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

PHYSICAL

SCIENCE

การวิจัยเรื่องพอลิอะคริลิกแอซิดบรัช: เมทริกซ์สามมิติ

ชนิดใหม่ สำหรับนิวคลีอิกแอซิดไบโอเซนเซอร์ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมือสำหรับตรวจ

ลำดับเบสของสารพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอ ในการตรวจ

วินิจฉัยและการรักษาโรคทางพันธุกรรม นอกจากนี้ยัง

ทำให้การตรวจสองสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตสะดวกยิ่งขึ้น

bottom of page