top of page

2 5 6 2

นักวิจัยสตรีที่ได้รับทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย
เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ปีที่ 17

2019_FWIS Fellows_02.jpg

จากซ้ายไปขวา

ดร. ธัญญพร วงศ์เนตร
(Thanyaporn Wongnate, Ph.D.)

 

Faculty member in School of Biomolecular Science and Engineering

สถาบันวิทยศิริเมธี (VISTEC)

LIFE

SCIENCE

การวิจัยค้นหาหัวเชื้อจุลินทรีย์

เพื่อเปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้เป็นสารมูลค่าเพิ่ม

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รศ.ดร. จำเรียง ธรรมธร
(Assoc. Prof. Jumreang Tummatorn, Ph.D.)

 

นักวิจัยเชี่ยวชาญ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

PHYSICAL

SCIENCE

การสังเคราะห์สารอนุพันธ์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ

และการศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง

และเชื้อมาเลเรีย

ดร. ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ
(Thidarat Nimchua, Ph.D.)

 

หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีเอนไซม์

นักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)

LIFE

SCIENCE

เอนอีซ (ENZease): เอนไซม์อัจฉริยะ ทูอินวัน

สำหรับกระบวนการผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร. พนิดา สุรวัฒนาวงศ์
(Assoc. Prof. Panida Surawatanawong, Ph.D.)

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

PHYSICAL

SCIENCE

การศึกษาการทำงานร่วมกันของโลหะและกรดลิวอิส

เพื่อการสลายพันธะคาร์บอนออกซิเจนของแอริลอีเธอร์

ด้วยวิธีคำนวณทางเคมีควอนตัม

รศ.ดร. ศิริลตา ยศแผ่น
(Assoc. Prof. Sirilata Yotphan, Ph.D.)

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

PHYSICAL

SCIENCE

การออกแบบกระบวนการสังเคราะห์สารอินทรีย์วิธีใหม่

ด้วยแนวคิด C-H functionalization สู่การพัฒนา

กระบวนการสังเคราะห์ทางเลือกใหม่ที่ยั่งยืน

bottom of page