2 5 6 2

นักวิจัยสตรีที่ได้รับทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย
เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ปีที่ 17

2019_FWIS Fellows_02.jpg

จากซ้ายไปขวา

ดร. ธัญญพร วงศ์เนตร
(Thanyaporn Wongnate, Ph.D.)

LIFE

SCIENCE

การวิจัยค้นหาหัวเชื้อจุลินทรีย์

เพื่อเปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้เป็นสารมูลค่าเพิ่ม

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Faculty member in School of Biomolecular Science and Engineering

สถาบันวิทยศิริเมธี (VISTEC)

555 หมู่ 1 ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 21210

มือถือ: 095-962-0029

อีเมล์: thanyaporn.w@vistec.ac.th

รศ.ดร. จำเรียง ธรรมธร
(Assoc. Prof. Jumreang Tummatorn, Ph.D.)

PHYSICAL

SCIENCE

การสังเคราะห์สารอนุพันธ์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ

และการศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็ง

และเชื้อมาเลเรีย

นักวิจัยเชี่ยวชาญ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

54 ถ.กำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

มือถือ: 091-731-7878

อีเมล์: jumreang@cri.or.th,

ring.tu@hotmail.com

ดร. ธิดารัตน์ นิ่มเชื้อ
(Thidarat Nimchua, Ph.D.)

LIFE

SCIENCE

เอนอีซ (ENZease): เอนไซม์อัจฉริยะ ทูอินวัน

สำหรับกระบวนการผลิตสิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีเอนไซม์

นักวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)

113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร: 02-564-6700 #3480 มือถือ: 085-970-6024

อีเมล์: thidarat.nim@biotec.or.th

รศ.ดร. พนิดา สุรวัฒนาวงศ์
(Assoc. Prof. Panida Surawatanawong, Ph.D.)

PHYSICAL

SCIENCE

การศึกษาการทำงานร่วมกันของโลหะและกรดลิวอิส

เพื่อการสลายพันธะคาร์บอนออกซิเจนของแอริลอีเธอร์

ด้วยวิธีคำนวณทางเคมีควอนตัม

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ถ.พระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร: 02-201-5137

มือถือ: 088-869-4175

อีเมล์: panida.sur@mahidol.edu

รศ.ดร. ศิริลตา ยศแผ่น
(Assoc. Prof. Sirilata Yotphan, Ph.D.)

PHYSICAL

SCIENCE

การออกแบบกระบวนการสังเคราะห์สารอินทรีย์วิธีใหม่

ด้วยแนวคิด C-H functionalization สู่การพัฒนา

กระบวนการสังเคราะห์ทางเลือกใหม่ที่ยั่งยืน

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ถ.พระรามหก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร: 02-201-5154

มือถือ: 080-373-0273

อีเมล์: sirilata.yot@mahidol.ac.th, sirilata@gmail.com

Asset 30.png