top of page

2 5 5 9

นักวิจัยสตรีที่ได้รับทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย
เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ปีที่ 14

2016_FWIS Fellows_03.jpg

จากซ้ายไปขวา

ดร. สุภาวดี นาเมืองรักษ์
(Supawadee Namuangrak, Ph.D.)

 

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

PHYSICAL

SCIENCE

การประยุกต์ใช้แบบจำลองโมเลกุลสามมิติ

และการคำนวณด้วยเทคนิคทางเคมีคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

เพื่อการออกแบบและพัฒนาวัสดุโครงสร้างระดับนาโน

สำหรับการใช้งานด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ดร.ภญ. สุดจิต ล้วนพิชญ์พงศ์
(Sudjit Luanpitpong B.Sc (Pharm), Ph.D.)


คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

LIFE

SCIENCE

การคัดแยกและคัดเลือกเชื้อราไขมันสูง เพื่อประยุกต์

ช้ในการเปลี่ยนวัสดุเศษเหลือลิกโนเซลลูโลส

โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มให้เป็นน้ำมันสำหรับผลิต

ไบโอดีเซล

ดร. นาฏนัดดา รอดทองคำ
(Nadnudda Rodthongkum, Ph.D.)

 

รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

PHYSICAL

SCIENCE

การพัฒนาวัสดุนาโนคอมโพสิตสำหรับสร้างตัวรับรู้

ทางเคมีไฟฟ้าเพื่อใช้ตรวจวัดสารเคมีตกค้างในอาหาร

และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสารชีวโมเลกุลที่ใช้ในการวินิจฉัย

โรคเบื้องต้น

bottom of page