2 5 5 9

นักวิจัยสตรีที่ได้รับทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย
เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ปีที่ 14

2016_FWIS Fellows_03.jpg

จากซ้ายไปขวา

ดร. สุภาวดี นาเมืองรักษ์
(Supawadee Namuangrak, Ph.D.)

PHYSICAL

SCIENCE

การประยุกต์ใช้แบบจำลองโมเลกุลสามมิติ

และการคำนวณด้วยเทคนิคทางเคมีคอมพิวเตอร์ขั้นสูง

เพื่อการออกแบบและพัฒนาวัสดุโครงสร้างระดับนาโน

สำหรับการใช้งานด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

โทร: 02-564-6595 มือถือ: 081-494-0671

อีเมล์: supawadee@nanotec.or.th

ดร.ภญ. สุดจิต ล้วนพิชญ์พงศ์
(Sudjit Luanpitpong B.Sc (Pharm), Ph.D.)

LIFE

SCIENCE

การคัดแยกและคัดเลือกเชื้อราไขมันสูง เพื่อประยุกต์

ช้ในการเปลี่ยนวัสดุเศษเหลือลิกโนเซลลูโลส

โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มให้เป็นน้ำมันสำหรับผลิต

ไบโอดีเซล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

2 อาคาร SIMR โรงพยาบาลศิริราช บางกอกน้อย

กรุงเทพฯ 10700

โทร: 02-419-2907

มือถือ: 086-608-0004

อีเมล์: sudjit.lua@mahidol.ac.thsudjit@gmail.com

ดร. นาฏนัดดา รอดทองคำ
(Nadnudda Rodthongkum, Ph.D.)

PHYSICAL

SCIENCE

การพัฒนาวัสดุนาโนคอมโพสิตสำหรับสร้างตัวรับรู้

ทางเคมีไฟฟ้าเพื่อใช้ตรวจวัดสารเคมีตกค้างในอาหาร

และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสารชีวโมเลกุลที่ใช้ในการวินิจฉัย

โรคเบื้องต้น

รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซ.จุฬา 12

ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร: 02-218-1824 มือถือ: 081-494-0671

อีเมล์: nadnudda.r@chula.ac.th

Asset 30.png