โครงการทุนวิจัย

ลอรีอัล ประเทศไทย
เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ปีที่

Asset 14.png
Asset 4.png

​โดยการสนับสนุนของสำนักงานเลขาธิการแห่งชาติ

ว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

จะพิจารณามอบทุนสนับสนุน

งานวิจัยทั้งสิ้น ไม่เกิน

Asset 5.png

ภายใน 30 มิถุนายน 2564

ภายใน 31 กรกฎาคม 2564

ทุน

ทุนละ 250,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

099-946-3665 และ 061-641-9690

หรือ 

Asset 17.png
Asset 7.png

หลักเกณฑ์ในการสมัคร

เป็นเจ้าของงานวิจัยอิสระใน 2 สาขา คือ

ผู้สมัครต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี โดยงานวิจัยต้องอยู่ในระหว่างดำเนินการ และงานดังกล่าวต้องส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

Asset 29.png

คณะกรรมการ

Asset 20.png
Asset 19.png

อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2527 สาขาชีวเคมี

ประธานคณะกรรมการกิตติมศักดิ์

ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์

เลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ.2534 นักเทคโนโลยีดีเด่น พ.ศ.2562, รางวัลรัตนราชสุดา สารสนเทศ ประจำปี 2564 และราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภทวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รองประธานคณะกรรมการกิตติมศักดิ์

ศ. ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์

Asset 21.png

ศ. เกียรติคุณ ดร. วันเพ็ญ ชัยคำภา

ศาสตราจารย์และที่ปรึกษาด้านวิชาการและวิจัย

คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล,

หัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโปรตีนรักษาพันธุวิศวกรรมแอนติบอดี และนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2542

สาขาวิทยาภูมิคุ้มกัน

Asset 22.png

ศ. เกียรติคุณ ดร. มรว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

ศาสตราจารย์ภาควิชาชีวเคมี มหาวิทยาลัย มหิดล,

ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการชีวเคมี

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

และอดีตนายกสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย

และนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2545 สาขาชีวเคมี

Asset 24.png

รศ. ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์

ผู้บริหารประจำสำนักงานศึกษาและพัฒนา

โครงการพิเศษ (โครงการจัดตั้งหลักสูตร

วิศวกรรมการผลิตยานยนต์)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

และที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Asset 25.png

รศ. ดร. วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา

ที่ปรึกษาอาวุโส ผู้อำนวยการสำนักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

Asset 26.png

ศ. ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล

อธิการบดี สถาบันวิทยสิริเมธี หรือ VISTEC

และนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2546

สาขาเคมี และบุคคลดีเด่นแห่งชาติ

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2553

Asset 27.png

ศ.เกียรติคุณ ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี

ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์

และนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น พ.ศ. 2550

สาขาคณิตศาสตร์

Asset 7@3x.png

ดร.กัญญาวิมม์ กีรติกร

รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Asset 28.png

ศ.เกียรติคุณ ดร. นทีทิพย์ กฤษณามระ

ผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,

ที่ปรึกษาหน่วยวิจัยแคลเซียมและกระดูก,

ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนวิจัย (สกว.)

Asset 30.png