โครงการทุนวิจัย

ลอรีอัล ประเทศไทย
เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ปีที่

​โดยการสนับสนุนของ

สำนักงานเลขาธิการแห่งชาติ
ว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์

และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

จะพิจารณามอบทุนสนับสนุน

งานวิจัยทั้งสิ้น ไม่เกิน

ทุน

ทุนละ 250,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

02-684-3000, 02-684-3192 และ 02-684-1395

หรือ 

ภายใน 30 มิถุนายน 2563

ภายใน 31 กรกฎาคม 2563

หลักเกณฑ์การสมัคร

เป็นเจ้าของงานวิจัยอิสระใน 2 สาขา คือ

SCIENCES

PHYSICAL

LIFE

SCIENCES

ผู้สมัครต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี โดยงานวิจัยต้องอยู่ในระหว่างดำเนินการ และงานดังกล่าวต้องส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

คณะกรรมการ

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

ประธานคณะกรรมการกิตติมศักดิ์

ดร. กอปร กฤตยากีรณ

เลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

รองประธานคณะกรรมการกิตติมศักดิ์

ศ. ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์

ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์

ที่ปรึกษาอาวุโสของผู้อำนวยการ สำนักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

นักวิจัยอาวุโสที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

 

อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศ. เกียรติคุณ ดร. วันเพ็ญ ชัยคำภา

ศาสตราจารย์และที่ปรึกษางานวิจัย

ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

และหัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโปรตีนรักษาพันธุวิศวกรรมแอนติบอดี

ศ. เกียรติคุณ ดร. มรว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

หัวหน้าห้องปฏิบัติการชีววิทยา สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และนายกสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย

รศ. ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์

ผู้บริหารประจำสำนักงานศึกษาและพัฒนา

โครงการพิเศษ (โครงการจัดตั้งหลักสูตร

วิศวกรรมการผลิตยานยนต์)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

และที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รศ. ดร. วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา

ที่ปรึกษาอาวุโส ผู้อำนวยการสำนักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ศ. ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล

อธิการบดี สถาบันวิทยสิริเมธี หรือ VISTEC

ศ. (เกียรติคุณ) ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี

ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์

ศ. (เกียรติคุณ) ดร. นทีทิพย์ กฤษณามระ

ผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

FOR WOMEN IN SCIENCE

The World Needs Science, Science Needs Women