ภายใน 30 มิถุนายน 2562

ภายใน 31 กรกฎาคม 2562

โครงการทุนวิจัย

ลอรีอัล ประเทศไทย
เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ปีที่

​โดยการสนับสนุนของสำนักงานเลขาธิการแห่งชาติ
ว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

 

จะพิจารณามอบทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งสิ้นไม่เกิน

หลักเกณฑ์การสมัคร

เป็นเจ้าของงานวิจัยอิสระใน 2 สาขา คือ

PHYSICAL

SCIENCES

LIFE

SCIENCES

นักวิทยาศาสตร์สตรี

ที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี

งานวิจัย

ต้องอยู่ในระหว่าง

ดำเนินการ

งานวิจัยต้องส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

02-684-3000, 02-684-3192 และ 02-684-3195

 

โครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ปีที่ 16

 

คณะกรรมการ

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

ประธานคณะกรรมการกิตติมศักดิ์

ดร. กอปร กฤตยากีรณ

เลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

รองประธานคณะกรรมการกิตติมศักดิ์

ศ. ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์

ศ. ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์

ที่ปรึกษาอาวุโสของผู้อำนวยการ สำนักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 

นักวิจัยอาวุโสที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

 

อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศ. เกียรติคุณ ดร. วันเพ็ญ ชัยคำภา

ศาสตราจารย์และที่ปรึกษางานวิจัย

ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

และหัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านโปรตีนรักษาพันธุวิศวกรรมแอนติบอดี

ศ. เกียรติคุณ ดร. มรว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

หัวหน้าห้องปฏิบัติการชีววิทยา สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และนายกสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย

รศ. ดร. ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์

ผู้บริหารประจำสำนักงานศึกษาและพัฒนา

โครงการพิเศษ (โครงการจัดตั้งหลักสูตร

วิศวกรรมการผลิตยานยนต์)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

และที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รศ. ดร. วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา

ที่ปรึกษาอาวุโส ผู้อำนวยการสำนักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

ศ. ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล

อธิการบดี สถาบันวิทยสิริเมธี หรือ VISTEC

 

ศ. (เกียรติคุณ) ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี

ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์

ศ. (เกียรติคุณ) ดร. นทีทิพย์ กฤษณามระ

ผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

FOR WOMEN IN SCIENCE

The World Needs Science, Science Needs Women